Hoàng Dược Đơn

Hoàng dược đơn là thuốc nam giới, diều trị các trường hợp sinh lý của nam giới nhu xuất tinh sớm, yếu sinh lý, dương vật không đủ cương và các triệu chứng mãn dục nam.

Bạn có thể tham khảo sản phẩm cùng loại là thiên lực đơn nhưng có nghiên cứu lâm sàng và đủ an toàn hiệu quả với nam giới bị bệnh mãn tính trên

hoàng du?c don
Hoàng Du?c Ðon

Thành Phần Của Hoàng Dược Ðơn

 • Lộc nhung ( nhung huu ): Giúp sinh tinh bổ huyết bổ dưỡng cơ thể, c?i thi?n ch?t lu?ng tinh trùng, b? th?n tráng duong tang cu?ng sinh l?c
 • Nhân sâm : Thu?c b? cho s?c kh?e m?i ngu?i, tang cu?ng sinh l?c và t?o s? d?o dai c?a co th?
 • Dâm duong ho?c, nh?c thung dung, câu k? t?, trâu c?, ba kích, b?ch t?t lê, : Giúp c?i thi?n ch?c nang c?a th?n, b? th?n sinh tinh b? huy?t, giúp ph?c h?i l?i ch?c nang sinh lý c?a dàn ông
 • Bá b?nh: Giúp co th? kích thích sinh ra testosteron ( hoocmon nam ) m?t cách t? nhiên
 • L-arginin : giúp tang quá trình chuy?n hóa các ch?t
 • K?m : giúp tang ch?t lu?ng tinh trùng
 • Vitamin E : Ch?ng oxy hóa và g?c t? do

Tác d?ng c?a hoàng du?c don

 • Hoàng du?c don di?u tr? t?t c? các tru?ng h?p y?u sinh lý nam gi?i nhu Không có hung ph?n tình d?c, không có xúc c?m, duong v?t không d? cuong ho?c không cuong c?ng:
 • Hoàng du?c don di?u tr? các tru?ng h?p xu?t tinh s?m ? nam gi?i, kéo dài th?i gian quan h?, giúp dàn ông t? tin hon khi ? trên giu?ng
 • Ði?u tr? các tru?ng h?p dau lung m?i g?i, th?n y?u,
 • B? th?n tráng duong, sinh tinh b? huy?t và c?i thi?n ch?t lu?ng tinh trùng

Cách s? d?ng hoàng du?c don

Hoàng du?c don du?c s? d?ng thu?ng xuyên, u?ng hàng ngày d? làm tang n?ng d? testosteron c?a nam gi?i. Li?u trình thu?ng là t? 2 d?n 4 tháng tùy vào t?ng tru?ng h?p

 • U?ng li?u d?u t?n công 4 viên 1 ngày chia làm 2 l?n sau an, u?ng liên ti?p trong vòng 1 tháng và các tháng còn l?i u?ng li?u duy trì thì ngày ch? còn 2 viên
 • Có th? u?ng 4-6 viên 1 lúc khi có nhu c?u quan h?
 • Và choi th? thao cung có th? u?ng du?c ( tru?c khi ho?t d?ng ) t? 2-4 viên

Hoàng du?c don ch? y?u du?c chi?t xu?t t? th?o du?c nên r?t an toàn và lành cho ngu?i s? d?ng. Thu?c có tác d?ng làm tang n?ng d? testosteron, khi dùng thu?c thì cung không làm tình tr?ng y?u di, không gây l? thu?c thu?c nhu m?i ngu?i v?n thu?ng nghi

Quy cách thu?c Hoàng du?c don

 • Ðòng l? 30 ho?c 60 viên

Tác d?ng ph? c?a hoàng du?c don

Thu?c ch? y?u chi?t xu?t t? th?o du?c nên r?t an toàn chua ngu?i s? d?ng, không có nh?ng ph?n ?ng ph? nào quá n?ng n?n

xu?t tinh s?m

Trả lời